उम्मेदवार
राम कुमार महतो कोइरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू