उम्मेदवार
सुनिल दास कथबनिया स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू