उम्मेदवार
राम पुकार महतो स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू