उम्मेदवार
सकल किशोर पंजीयार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू