उम्मेदवार
प्रमोद कुमार साह व्‍याहुत सुडी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू