उम्मेदवार
राम मनोरथ मंडल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू