उम्मेदवार
चन्द्र मोहन यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू