उम्मेदवार
वैद्यनाथ भारती स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू