उम्मेदवार
राम कुमारी देबि कोइरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू