उम्मेदवार
होम मणी अधिकारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू