उम्मेदवार
रामचन्द्र महतो स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू