उम्मेदवार
डिपेन्द्र बस्नेत स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू