उम्मेदवार
सुरेन्द्र था श्रेष्ठ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू