उम्मेदवार
कृष्ण प्रसाद न्यौपाने स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू