उम्मेदवार
धर्म राज थापा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू