उम्मेदवार
पूर्णवासी कुर्मी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू