उम्मेदवार
सुग्रीव कहाँर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू