उम्मेदवार
राम प्रसाद भेडिहार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू