उम्मेदवार
जुना कुमारी कँडेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू