उम्मेदवार
देवीप्रसाद कोइराला स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू