उम्मेदवार
बुद्धिबहादुर तामाङ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू