उम्मेदवार
सुन्दर तामाङ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू