उम्मेदवार
लोचन कुमार कटेल शर्मा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू