उम्मेदवार
मजेवुर रहमान अन्‍सारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू