उम्मेदवार
पिताम्बर ढुङ्गाना स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू