उम्मेदवार
शिव नारायण महतो स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू