उम्मेदवार
रामवृक्ष यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू