उम्मेदवार
ज्ञानेन्द्र रुम्दाली स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू