उम्मेदवार
ईजरायल मियाँ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू