उम्मेदवार
मो. फिरोज अंसारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू