उम्मेदवार
बिजली भगत कलवार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू