उम्मेदवार
कसम कुमार लामा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू