उम्मेदवार
राजेश श्रेष्‍ठ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू