उम्मेदवार
लिला प्रसाद शिवाकोटी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू