निर्वाचन क्षेत्र
इलाम २ (क)

इलाम प्रदेशसभा –२ को (क) मा ईलाम नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२ र देउमाई नगरपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र