निर्वाचन क्षेत्र
रौतहट ४ (क)

प्रदेशसभा तर्फ रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ (क) मा चन्द्रपुर नगरपालिका, बृन्दाबन नगरपालिकाको नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र