निर्वाचन क्षेत्र
सुनसरी ३ (ख)

सुनसरीको प्रदेशसभा –३ को (ख) मा गढी गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, बर्जु गाउँपालिका, दुहवी नगरपालिकाको वडा नं. १, ५, ६, ७, १०, ११, १२  लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र