राजनीतिक दल
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल
थप राजनीतिक दल