राजनीतिक दल
नेपाल जनलोकतन्त्र पार्टी
थप राजनीतिक दल